دابل مارکر

غربالگری سه ماهه اول:

 

زمان انجام: بین هفته های ۱۱ ۱۳ بارداری
 
هدف از انجام: بررسی احتمال خطر سندرم داون و تریزومی ۱۸
نوع آزمایش:
 
آزمایش خون: سنجش میزان دو پروتئین خاص وابسته به بارداری در خون مادر