جستجو آزمایشات

  • مرور کلی
  • نمونه
  • تفسیر بالینی
  • انجام

نام روش اندازه گیری
Aerobic

نوع نمونه
ترشحات بینی
نگهداری نمونه
آزمایش در روز جمع آوری نمونه باید انجام شود.
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
کد آزمایش
1220

روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - صبح و عصر
مدت زمان انجام آزمایش
"جواب اول : 2 روزه ، جواب دوم : 3 روزه"
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "

شماره پذیرش
شماره همراه

 

  » راهنمای دریافت جواب